การขอรับรางวัลเรียนดีให้แก่บุตร-ธิดา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นขอรับรางวัลเรียนดีให้แก่บุตร-ธิดา ดังนี้

1) บิดาหรือมารดาที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสมาชิกสวัสดิการ สป. และ สร.อว. (ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ไม่จำกัดตำแหน่งและเงินเดือน มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หากบิดาและมารดาเป็นเป็นสมาชิกสวัสดิการฯ ทั้งสองคน ให้บิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวเท่านั้น เป็นผู้ขอรับสิทธิ

2) ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในความปกครองของสมาชิกสวัสดิการฯ ผู้นั้น

3) ต้องยื่นผลการเรียนของบุตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

4) ต้องยื่นแบบคำขอรับรางวัลเรียนดี พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาผู้ยื่นขอ 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน บุตร 1 ฉบับ และบิดาหรือมารดาผู้ยื่นขอ 1 ฉบับ สำเนาใบแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองเกรดเฉลี่ยปีการศึกษาที่ยื่นขอ 1 ฉบับ

5) การให้เงินรางวัลเรียนดี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

     กลุ่มที่ 1 เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป รางวัลละ 1,500 บาท

     กลุ่มที่ 2 เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป รางวัลละ 1,000 บาท

-----------------------------------------------------

เอกสารประกอบการยื่นขอรับรางวัล

1) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาผู้ยื่นขอ 1 ฉบับ

2) สำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาผู้ยื่นขอ 1 ฉบับ

3) สำเนาทะเบียนบ้าน บุตร 1 ฉบับ

4) สำเนาใบแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองเกรดเฉลี่ยปีการศึกษาที่ยื่นขอ 1 ฉบับ

** เอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

-----------------------------------------------------

ขั้นตอนการยื่นขอรับรางวัล

กรอกแบบคำขอรับรางวัลเรียนดีของบุตร และยื่นแบบคำขอรับรางวัลเรียนดี พร้อมเอกสารประกอบการยื่นขอรับรางวัล ไปที่ กลุ่มงานพัฒนาบุคคล ส่วนบริหารงานบุคคล สป.อว. ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

*****************************************************************

แบบคำขอรับรางวัลเรียนดีของบุตร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นขอรับรางวัลเรียนดีให้แก่บุตร-ธิดา-ธิดา