แบบฟอร์มการสมัครรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based
และทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค Area - based)

กำหนดวัน เวลารับสมัครคัดเลือก และดำเนินการรับสมัครข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้

(1) กำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
(2) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณากลั่นกรองผู้สมัคร ภายในเดือนเมษายน 2563
(3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
(4) แจ้งผลรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
 
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่  Download interface symbol of down arrow on a tray Free Icon
 ประกาศรับสมัครทุน ก.พ. 2563 (ทุนฝึกอบรม) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่ สป.อว. กำหนด
 
 
 
 
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship
หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม”
หัวข้อย่อย “ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - based
และทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค Area - based”
 
 
 
 
QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest