ดาวนโหลด

1.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สป.อว.

3.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4.แผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (รอบที่1-2565)

5.ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)

6.แบบจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

 

 

- คำอธิบายสมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลก

QR-Code dieser Seite