การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด >> แผนการจัดการความรู้ สป.อว. ประจำปี พ.ศ. 2564

คลังความรู้

Pic KM ขอมลขาวสารลบขรก.ใหม Update Work manual Pic

 

การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด >> แผนการจัดการความรู้ สป.อว. ประจำปี พ.ศ. 2563

คลังความรู้

 1Cover632Cover63

 

การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด >> แผนการจัดการความรู้ สป.อว. ประจำปี พ.ศ. 2562

คลังความรู้

 1CoverSorSor2CoverHR3CoverKMKlang1

 4CoverKMKM   5CoverKMSorAorWor

ระบบการจัดการความรู้ >> km.most.go.th

หมวดหมู่รอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็น เหรียญตรา แถบเครื่องหมาย สายสะพายสำหรับแสดงเกียรติยศ และบำเหน็จความชอบ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือโปรดให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ หรือส่วนพระองค์ ปัจจุบันหมายรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มี 4 ชนิด 

  1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน
  2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน
  3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ส่วนราชการขอพระราชทาน ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ทำคุณงามความดีและคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
  4. เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยคุณงามความดี ตามระยะเวลาดังนี้
    - เหรียญจักรพรรดิมาลา ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงาน ด้วยคุณงามความดี  ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า  25  ปี
    - เหรียญจักรมาลา ส่วนราชการขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการทหาร และตำรวจ ประจำการ  ที่ปฏิบัติงานด้วยคุณงามความดี ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี

- แนวทางการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
  ดาวนโหลด
- การแต่งเครื่องแบบการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ
   ดาวนโหลด