ดาวนโหลด

 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (๔ ก.พ. ๖๓) ------> (รายละเอียดเพิ่มเติม)

QR-Code dieser Seite