ประกาศ กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

01 ข้อมูลบุคคลประกอบเข้ารับการคัดเลือก ประเภทอำนวยการ ระดับสูง วศ.

02 ข้อมูลบุคคลประกอบเข้ารับการคัดเลือก ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ปส.

03 แบบแสดงผลงานด้านการบริหารจัดการ

04 ข้อเสนอวิสัยทัศน์

05 แบบรายงานบุคคลของประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

06 หนังสือรับรองความประพฤติ