การตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

การตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ


- การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ

QR Code การยนขอรบบำเหนจบำนาญ
- แอพพลิเคชั่น CGD iHealthCare

แอพ CGD iHealthCare
- แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลฯ (แบบ 7127) 

แบบคำขอเพม ปรบปรงขอมลในฐานขอมลบคลากรภาครฐ

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest