ทำเนียบคนดีศรี อว.

“คนดีศรี อว.” คือ ข้าราชการ / บุคลากรที่หน่วยงานในสังกัด อว. เห็นสมควรให้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของ อว.
ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ รวมทั้งประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่
อย่างสม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง

ดาวนโหลด

ทำเนียบคนดีศรี อว.

ทำเนียบคนดีศรี วท. ประจำปี พ.ศ. 2561

ทำเนียบคนดีศรี อว. ประจำปี พ.ศ. 2562

 

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest