การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

nacc go th 2


- บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

แบบฟอร์มการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

- แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (doc.)

- 1.พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 (21 ก.ค.61)

- 2.ระเบียบ ปปช.ว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชี 2561 (12 ต.ค.61)
- 3.ประกาศ ปปช.เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 2561 (12 ต.ค.61)
- 4.ประกาศ ปปช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ปปช 2561 (12 ต.ค.61)
- 5.ประกาศ ปปช.เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 (1 พ.ย.61)

- 6.ประกาศ ปปช.เรื่องกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตร 103 พ.ศ.2561 (1 พ.ย.61)
- 7.ประกาศ ปปช.เรื่องหลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ.2561 (1 พ.ย.61)
- 8.ประกาศ ปปช. เรื่อง แบบยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2563
ที่มา : https://www.nacc.go.th/