คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร สป. และ สร.วท.

  

 

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สป. และ สร.วท.