แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้เป็นการล่วงหน้า
ดาวนโหลด