ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดยเปิดรับสมัครข้าราชการผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
หรือข้าราชการผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม่เกิน 38 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ปิดระบบรับสมัครวันที่ 9 มกราคม 2565) จำนวน 2 คน/กรม
โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2565

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/newwave27
และโปรดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนให้ บค. ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 

ประชาสมพนธ New Wave 27